Home       |       Leden Login       |       Contact


Historie

Kleiduiven

Het Kleiduivenschieten is ontstaan uit de jacht. Al vóór de uitvinding van vuurwapens werd er op gevogelte gejaagd. In een later stadium was het jagen voorbestemd voor de hogere klasse, die het schieten op duiven beoefende om hun schietvaardigheid op peil te houden. 

In 1822 beschrijft men het kleiduivenschieten als een specifieke sport die door een bijzondere klasse van sportmensen wordt beoefend, grote schietvaardigheid vereist en gelegenheid geeft tot het afsluiten van grote weddenschappen en het houden van wedstrijden. Deze wedstrijden werden als volgt gehouden. In het schootsveld werden manden met (echte) duiven geplaatst. Deze manden waren door middel van een touw verbonden met een helper die op commando van de schutter de manden opende, waardoor de duiven konden wegvliegen. In de 19e eeuw werd deze “sport” beoefend om grote weddenschappen af te sluiten. Bekend is dat in de Verenigde Staten van Amerika hierdoor miljoenen trekduiven zijn uitgeroeid.

Onder invloed van diervriendelijke groeperingen is deze vorm van duivenschieten inmiddels bijna overal ter wereld verboden. In eerste instantie werd daarna geschoten op met veren gevulde glazen ballen ter grootte van een tennisbal. Later zijn dat de nu alom bekende kleiduiven geworden.

Vervangende kleiduivenschietlocatie voor KSV ”De Brekeld” eindelijk een feit

Het zoeken, aanvragen en aanleggen van een vervangende schietlocatie voor kleiduivenschietvereniging de Brekeld ( KSV De Brekeld) heeft lang geduurd maar is gelukt!

Historie

De vereniging van 80 actieve kleiduivenschutters heeft ruim 25 jaar geschoten bij het voormalig steenfabriek ”De Brekeld”. De vereniging is echter in 2005 door de gemeente Rijssen-Holten gesommeerd het schietterrein aan de Brekeldlaan te verlaten, dit i.v.m. de sanering van het fabrieksterrein, de uitbreiding van het aantal voetbalvelden van Excelsior en de uitbreiding van de ecologische hoofd structuur. De ontbossing benodigd voor de uitbreiding van de voetbalvelden is gecompenseerd door inplanting van bomen en struiken op het voormalige terrein van de steenfabriek.  Door de gemeente is destijds toegezegd de inspanningsverplichting te willen leveren voor het zoeken naar een vervangende schietlocatie.  Een inspanningsverplichting is echter nog geen garantie voor succes. Met het bestuur van  KSV De Brekeld werd afgesproken dat beide partijen op zoek zouden gaan naar een mogelijke locatie. Er bestond ook nog de mogelijkheid om een tijdelijke locatie te betrekken mits er uitzicht was op een definitieve locatie.

Zoeken naar een vervangende locatie

Aanvankelijk was het de bedoeling van de gemeente om bij de uitbreiding van het industrie gebied in Holten een deel te reserveren voor zowel de trainingsbaan van de motorcrossclub uit Holten als een schietbaan voor KSV De Brekeld. Achteraf is echter gebleken dat deze uitbreiding van het industriegebied de komende jaren nog niet aan de orde is. Door de gemeente zijn vervolgens een aantal andere locaties voorgesteld. Ook is door de vereniging zelf een aantal mogelijke locaties aangedragen. Veel locaties bleken al snel ongeschikt omdat het uitgangspunt was dat de baan aan alle wettelijke kaders moest voldoen. Er is nader onderzoek gepleegd naar een locatie naast motorcrossbaan de Imhof in Holten en aan de Drostendijk in Rijssen. De aansluiting bij motorcrossbaan de Imhof bleek na onderzoek geen optie. De crossclub zou zelf uren moeten inleveren voor onze schietdata en ook zou het bestuur van de crossclub mede verantwoordelijk worden voor KSV De Brekeld omdat het een samengevoegde vergunning zou worden. Voor beide clubs was dit niet wenselijk en is besloten ook hier niet verder mee te gaan. Voor de Drostendijk struikelde het plan doordat het een tijdelijke locatie zou worden, waarbij  KSV De Brekeld geen zekerheid had over een definitieve baan.

Locatie gevonden

De laatste mogelijkheid zou zijn in het gebied ”De Lichtenberg” en wel op een grondperceel van Wim Stegeman. Al snel bleek dat er hier wel een mogelijkheid bestond om een schietbaan op te richten en Stegeman was bereid hier aan mee te werken. Belangrijk vanaf dit moment was dat er zorgvuldig uitgezocht moest worden hoe de vergunning en de baan eruit zouden moeten zien. Voor het ontwerp van de baan was het beschikbare terrein maatgevend. Met dit uitgangspunt ontstond er al snel een plattegrond op papier waarop we zouden kunnen schieten.

Vergunning indienen

Het is in Nederland nog steeds mogelijk om een kleiduivenbaan te stichten, wel zitten er aan de locatie zeer specifieke eisen en voorwaarden. Wanneer hier aan voldaan kan worden is het mogelijk een nieuwe of vervangende schietbaan op te richten. Het gehele ontwerp van onze baan moest nog wel voldoen aan de geluid, milieu en bouwtechnische eisen die aan een schietbaan gesteld worden. Deze regelgeving is complex. Hier komt nog eens bij dat het geen dagelijkse kost is voor iedereen. Uitgangspunt voor  KSV De Brekeld en de gemeente was vanaf het begin dat het wettelijke kader maatgevend moest zijn, geen gedoogconstructies maar een rechtsgeldige- onherroepelijke vergunning. Er is dan ook het nodige overleg en afstemming geweest met gemeente, provincie en adviesbureaus. Nadat het plan meerdere malen getoetst en doorgesproken was en in feite in concept klaar was, is er contact gezocht met belanghebbende partijen en is er overleg geweest om te trachten ieders belang te respecteren en waar nodig het plan hierop aan te passen. Met IVN en buurtbewoners zijn gesprekken geweest om tot een voor iedereen acceptabele situatie te komen.

Dan is het moment dat, na ruim een jaar voorbereiding van deze locatie, de definitieve aanvraag de deur uit gaat en is het afwachten of er zienswijzen worden ingediend. Na enkele weken bleken er 5 zienswijzen te zijn ingediend. Ook nu was het weer zaak om samen met de gemeente deze zienswijzen te beantwoorden. Waar nodig, is de aanvraag op een klein onderdeel aangepast. Vervolgens is vergunning na de wettelijk gestelde termijn verleend en onherroepelijk geworden.

Media

Tijdens dit hele proces zijn er diverse krantenberichten geplaatst over de voortgang en procedures die de vereniging zou moeten volgen. Door onjuiste berichtgeving en suggestieve aannames te publiceren ontstond er veel onrust en onbegrip onder leden en belanghebbenden. Er dreigde zelfs een mini media hype te ontstaan over de vereniging. Deze media aandacht en verkeerde voorspiegeling door verslaggevers heeft het bestuur doen besluiten om een radiostilte in te lassen. Dit ging zover dat zelfs leden maar heel beperkt ingelicht werden over de voortgang. Dit is ons als bestuur wel eens kwalijk genomen, echter in het belang van de vereniging zijn we pas laat met het plan naar buiten getreden en naar wij denken heeft dit positief bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.

Aanleg baan

Dan volgt de daadwerkelijke aanleg van de schietbaan. We hebben een bouwcommissie samengesteld bestaande uit leden en bestuursleden en er is een plan van aanpak gemaakt. Al snel bleek dat, ondanks dat we de afgelopen jaren wat gespaard hadden voor wat ons nog te wachten stond, de clubkas niet toereikend was om b.v. een aannemer in te huren. Er is dan ook aanspraak gemaakt op de hulp van de leden en ereleden.

Veel van deze leden en ereleden hebben spontaan en kosteloos materiaal of mankracht geleverd. Iedereen heeft op zijn of haar manier een grote of kleine bijdrage geleverd aan dit prachtige resultaat. Zonder deze bijdragen zou het onmogelijk geweest zijn deze baan te realiseren.

Eindresultaat

De tijd van overleg, eindeloze e-mails en bouwactiviteiten is eindelijk achter de rug en we kunnen gaan genieten op deze prachtige schietbaan van onze grote passie; “kleiduivenschieten”.

We zijn er trots op!